Astronawigacja / Astronawigacja praktyczna - Rozdział 32

Astronawigacja

Astronawigacja praktyczna: Słońce − Obliczanie linii pozycyjnej metodą wysokościową c.d.

Autorem opracowania jest kpt. ż.w. Waldemar Sadłoń
Dziękuję za naukę i cierpliwość

32

F. Obliczanie linii pozycyjnej metodą wysokościową.

4. Przesunięcie linii pozycyjnej. Dwie nierównoczesne linie pozycyjne ze słońca.
Pozycja Obserwowana ze słońca (PO). Jedna Alp jest równoleżnikiem.

Jest to szybka i dokładna PO. Należy pamiętać aby pierwsza Alp, która nie jest równoleżnikiem była określona w pierwszej kolejności, a później Alp z kulminacji, wówczas PO jest dokładna.

Przykład

Dnia 13.07.1991, na pozycji φPZ = 40°00'0 N ; λPZ = 005°00'0 E ; o godz. GMT = 06h42m30s ; St. Chr. = 0m00s, zmierzono wysokość dolnej krawędzi słońca ho = 24°12'0 ; i = +0,3' ; ex = ±0,0' ; a = 7m ; KDd = 100°

— moment obserwacji

Chr. = 06h42m30s
(+) St.Chr. = ±0m00s

Uo = 06h42m30s

— odczyt z Almanacha to ; i δ. Określenie miejscowego kąta godzinnego (gλ)

to = 279°12'6
(+)  λ = +005°00'0

= 284°12'6
= 75°47'4 E
= 05h03m E

δ = N 21°53'5

— obliczamy ω i z'

A = −0,21
(+)  B = +0,42

C = +0,21
ω = N81°E
ω = 081°

φ = +40°00'0
(−) δ = +21°53'5

z' = +18°06'5

— obliczamy hs i hz

ho = 24°12'0
ex = ±0'0
(+) i = +0'3

ho = 24°12'3
ρ = −0'3
K = −4'7
(+) R = +15'7

hs = 24°23'0

log sem gλ = 9,5766427
log cos φ = 9,884254
log cos δ = 9,9674967
(+) log sec z' = 0,02206

log sem x = 9,450453

log cos x = 9,6392226
(+) log cos z' = 9,9779387

log sin hz = 9,6171613
hz = 24°28'0

— obliczamy Δh

hs = 24°23'0
(−) hz = 24°28'0

Δh = −5'0
Δh = −5'0 Mm


Nawigator obliczył, że po przepłynięciu 10Mm kursem 100° znajdzie się na południku, na którym nastąpi kulminacja słońca.
Nastąpi to na pozycji φPZ2 = (?) N ; λPZ2 = 005°06'4 E (pozycja odczytana z mapy).

[Uwaga: Nastąpi to na pozycji φPZ2 = (?) N
Użyty został świadomie znak zapytania, bo w momencie robienia pozycji z kulminacji nie wiemy jaka jest nasza szerokość, a i długość jest wątpliwa. Jednakże płynąc z pozycji PP1 długość jest dokładniejsza od długości z PZ1 i do przyjęcia, natomiast szerokości się już nie określa, bo i po co, kiedy ją zaraz będziemy mieli z obserwacji kulminacji. Obliczanie (określanie) szerokości PZ2 tylko by nam namąciło, dlatego się ją pomija i przyjmuje się (?)N.]

— moment kulminacji nastąpi

= 360°00'0
(−) λ = +005°06'4

to = 354°53'6
(−) = 348°59'9

= 005°53'7

11h            
23m23s

11h23m23s

— w momencie kulminacji Uo = GMT = 11h23m23s ; deklinacja δ = N 21°51'6 ; wysokość słońca w momencie kulminacji ho = 71°50'8


ho = 71°50'8
ex = ±0'0
(+) i = +0'3

ho = 71°51'1
ρ = −0'3
K = −4'7
(+) R = +15'7

hs = 72°01'8

90°00'0
(−) 72°01'8

z' = +17°58'2

z' = +17°58'2
(+) δ = +21°51'6

φ = +39°49'8

— idziemy na mapę.


Z mapy odczytujemy naszą PO
φPO = 39°49'8 N ; λPO = 005°08'0 E


Rys.111

Oczywiście, azymut przy kulminacji pominęliśmy, bo wiadomo, że równa się 180°

G. Obliczanie linii pozycyjnej metodą wysokościową.

5. PO z dwóch niejednoczesnych linii pozycyjnych, gdy jedna jest równoleżnikiem.

Określenie PO z dodatkiem nawigacji (zliczenie drogi).

Za mała rozdzielczość ekranu.
Z uwagi na przejrzystość przykładu, proszę odwrócić ekran na poziomo, lub skorzystać z urządzenia o większym ekranie.
Przykład

Dnia 04.08.1996 LT = 08h25m ; log = 17,2(PZ1) ; φPZ1 = 40°05'0 N; λPZ = 004°59'0 E ; KDd = 100° ; v = 2,5w ; a = 3m ; zmierzono wysokość słońca ho = 40°20'2 ; i = +1'8 ; ex = −0'2 ; Chr. = 08h25m30s ; St.Chr. = −3m30s.

Obliczyć Alp.

— LT = 08h25m (strefa czasowa ÷ 0) ; log = 17,2

— moment obserwacji

Chr. = 08h25m30s
(+) St.Chr. = −3m30s

GMT = 08h22m00s

— datą i GMT do Almanacha i odczytujemy

to  08h … … … 298°29'4
(+) popr. =   22m00s … … 5°30'0

to = 303°59'4

d = 0,7 ↓   ;   R = 15'8

δ = N 17°07'9
(−) popr = 0'3

δ = N 17°07'6

— obliczamy tλ, gλ oraz ω

to = 303°59'4
(+) λ = +4°59'0

= 308°58'4
= 51°01'6 E
= 03h24m06s E

φ = +40°05'0
(−) δ = +17°07'6

z' = +22°57'4

A = −0,68
(+) B = +0,40

C = −0,28
ω = S78°E
ω = 102°

Krk Alp = 012° ↔ 192°

— obliczamy hz, hs oraz Δh

log sem gλ = 9,2683923
log cos φ = 9,8837232
log cos δ = 9,9803016
(+) log sec z' = 0,0358346

log sem x = 9,1682517

log cos x = 9,848415
(+) log cos z' = 9,9641654

log sin hz = 9,8125804
hz = 40°30'2

ho = 40°20'2
i = +1'8
(+) ex = −0'2

ho = 40°21'8
op = +11'9
(+) dp = −0'2

hs = 40°33'5

hs = 40°33'5
(−) hz = 40°30'2

Δh = +3,3
Δh = +3,3 Mm

— postanowiliśmy, że następna Alp będzie z kulminacji słońca, czyli będzie równoleżnikiem.


Musimy więc obliczyć moment kulminacji słońca i na jakim nastąpi południku, na tym samym południku powinien znaleźć się i nasz jacht.
Pierwszą Alp obliczyliśmy w momencie GMT = 08h22m00s, azymut w tym momencie wynosił (ω = 102°).
Słońce kulminuje w azymucie (ω = 180°), różnica między tymi azymutami wynosi 078°, zamieniając na jednostkę czasową 05h12m.

Przez ten czas przy szybkości v = 2,5w, jacht przepłynie 13,0Mm i wówczas znajdzie się na południku gdzie będzie kulminować słońce.
Nie pozostaje nic innego jak obliczyć naszą PZ2.


— obliczenia dokonamy w tabelce przy zastosowaniu następujących wzorów:


rφ = d cos KDd
φśr = (φPZ1 + φPP1) ⁄ 2
rλ = d sin KDd sec φśr
Uwaga:
Oznaczenie [d] może oznaczać [d] czyli przebytą drogę przez jacht, lub Δh
Oznaczenie [KDd] może oznaczać [KDd] czyli kąt drogi nad dnem, lub ω

Tabela z obliczeniami
Za mała rozdzielczość ekranu by prawidłowo wyświetlić tabelę
Odwróć ekran lub skorzystaj z większego urządzenia

pozycja KDd   (ω) d   (Δh) φ   (rφ) φśr λ   (rλ)
PZ1     +40°05'0   +004°59'0
PZ1 - PP1 102° 3,3 −0'7   +4'2
PP1     +40°04'3   +005°03'2
φśr1       +40°04'7  
PP1 - PZ2 100° 13,0 −2'3   +16'7
PZ2     +40°02'0   +005°19'9
φśr2       +40°03'2  
PZ2 - PO 192° 1,85     −0'5
PO     +40°00'2   +005°19'4
φśr3       +40°01'1  

Aby możliwie dokładnie obliczyć rλ musimy najpierw obliczyć φśr dla każdej obliczonej pozycji.
Kolor niebieski, to sprawdzian naszych obliczeń, które dotyczą długości geograficznej. Jak widzimy - wynik jest prawidłowy.
Uwaga dotyczy danych wprowadzonych do tabeli: KDd lub ω, oraz Δh lub d. Od tych danych zależą znaki przy rφ oraz rλ.
Należy zapamiętać, że KDd i ω wpisujemy do tabeli w systemie pełnym (000° — 360°). Natomiast w wypadku Δh ujemnym do azymutu dodajemy lub odejmujemy 180° aby otrzymać tzw. kontr azymut. Natomiast d i Δh wpisujemy zawsze w formie dodatniej.

— zamieniamy wartość kątową λPZ2 na wartość czasową, aby obliczyć moment kulminacji na południku PZ2

λPZ2 = 005°19'9 E = 0h21m E

(odczytano z tabelki w Almanachu)    Kulm. GMT = 12h06m
(−) λPZ2 = 0h21m

(dla tej wartości z Almanacha odczytujemy δ)    Kulminacja = 11h45m
(już poprawiona)    δ = N17°05'4

— Na PZ2 w momencie kulminacji zmierzono wysokość słońca ho = 66°50'3


ho = 66°50'3
i = +1'8
(+) ex = −0'2

ho = 66°51'9
op = +12'5
(+) dp = −0'2

hs = 67°05'2

hs = 67°05'2 S
(−) 90°00'0   

z' = +22°54'8 N

z' = +22°54'8 N
(+) δ = +17°05'4 N

φ = +40°00'2    

φPO = 40°00'2 N ; λPO = 005°19'5 E


Rys.112

H. Obliczanie linii pozycyjnej metodą wysokościową.

5a. PO z dwóch niejednoczesnych linii pozycyjnych, gdy jedna jest równoleżnikiem.
Przykład

Ocean Indyjski,
Dnia 02.05.1996 ; LT = 08h10m/82,3 ; (PZ1) φPZ1 = 20°00'0 S ; λPZ1 = 060°00'0 E ; (Strefa czasowa +4) ; KDd = 250° ; v = 2,0w ; a = 3m ; o godz. Chr. = 04h05m00s, St.Chr. = +3m25s ; zmierzono wysokość słońca ho = 23°23'6 ; i = −0'8 ; ex = ±0'0.

— LT = 08h10m (strefa czasowa +4) ; log = 82,3

— moment obserwacji

Chr. = 04h05m00s
(+) St.Chr. = +3m25s

GMT = 04h08m25s

— datą i GMT do Almanacha i odczytujemy

to 04h … … … 240°45'4
(+) popr. =   −08m25s … … 2°06'3

to = 242°51'7
(+) λ = +60°00'0

= 302°51'7
= 57°08'3 E
= 03h48m33s E

d = 0,8 ↑   ;   R = 15'9

δ = N 15°26'7
(+) popr =      0'1

δ = N 15°26'8

φ = −20°00'0
(−) δ = +15°26'8

z' = −35°26'8

— obliczamy hz, hs oraz Δh

log sem gλ = 9,3592542
log cos φ = 9,9729858
log cos δ = 9,9840224
(+) log sec z' = 0,0890258

log sem x = 9,4052883

log cos x = 9,6914952
(+) log cos z' = 9,9109741

log sin hz = 9,6024693
hz = 23°36'1

ho = 23°23'6
i = −0'8
(+) ex = ±0'0

ho = 23°22'8
op = +10'8
(+) dp    = −0'2

hs = 23°33'4

hs = 23°33'4
(−) hz = 23°36'1

Δh = −2,7
Δh = −2,7 Mm

A = −0,24
(+) B = −0,33

C = −0,57
ω = N62°E
ω = 062°

KrK Alp = 152° ↔ 332°

— obliczamy kiedy nastąpi moment kulminacji słońca i na jakim południku to nastąpi.
Słońce będzie kulminować w azymucie N (ω = 000°). Gdy obliczaliśmy I-szą Alp. słońce było w (ω = 062°). Zamieniamy jednostki kątowe azymutu na jednostki czasowe:

ω = 062° = 04h08m, przez ten czas z szybkością v = 2,0w jacht przejdzie 8,3Mm (log = 90,6)

— poprosimy nawigację o pomoc i obliczymy PZ2


Obliczenia przeprowadzimy w identyczny sposób jak powyżej, używając tabelki przy zastosowaniu następujących wzorów:

rφ = d cos KDd
φśr = (φPZ1 + φPP1) ⁄ 2
rλ = d sin KDd sec φśr
Uwaga:
Oznaczenie [d] może oznaczać [d] czyli przebytą drogę przez jacht, lub Δh
Oznaczenie [KDd] może oznaczać [KDd] czyli kąt drogi nad dnem, lub ω

Tabela z obliczeniami
Za mała rozdzielczość ekranu by prawidłowo wyświetlić tabelę
Odwróć ekran lub skorzystaj z większego urządzenia

pozycja KDd   (ω) d   (Δh) φ   (rφ) φśr λ   (rλ)
PZ1     −20°00'0   +060°00'0
PZ1 - PP1 062° −2,7 −01'3   −02'5
PP1     −20°01'3   +059°57'5
φśr1       −20°00'6  
PP1 - PZ2 250° 8,3 −2'8   −8'3
PZ2     −20°04'1   +059°49'2
φśr2       −20°02'7  
PZ2 - PO 152° −3,4     −1'7
PO     −20°01'1   +059°47'5
φśr3       −20°02'6  

Aby możliwie dokładnie obliczyć rλ musimy najpierw obliczyć φśr dla każdej obliczonej pozycji.
Kolor niebieski, to sprawdzian naszych obliczeń, które dotyczą długości geograficznej. Jak widzimy - wynik różni się o 000°00'2 (dwie dziesiąte minuty długości. Wynik do przyjecia, dlatego, ze PO nie była wykreślana na oryginalnej mapie nawigacyjnej.
Uwaga dotyczy danych wprowadzonych do tabeli: KDd lub ω, oraz Δh lub d. Od tych danych zależą znaki przy rφ oraz rλ.
Należy zapamiętać, że KDd i ω wpisujemy do tabeli w systemie pełnym (000° — 360°). Natomiast w wypadku Δh ujemnym do azymutu dodajemy lub odejmujemy 180° aby otrzymać tzw. kontr azymut. Natomiast d i Δh wpisujemy zawsze w formie dodatniej.

— w tym dniu słońce kulminuje w Greenwich

Mer. Pass. = 11h57m
(−) λPZ2 = +3h59m

Mom. Kulm. = 07h58m

→   δ = N15°29'6   (Almanach)

— w momencie kulminacji zmierzono wysokość słońca ho = 54°18'0

ho = 54°18'0
i = −0'8
(+) ex = ±0'0

ho = 54°17'2
op = +12'3
(+) dp = −0'2

hs = 54°29'3

hs = 54°29'3 N
(−) 90°00'0   

z' = 35°30'7 S
(+) δ = 15°29'6 N

φ = 20°01'1 S

— z wynikami idziemy na mapę i określamy PO


φPO = 20°01'1 S ; λPO = 059°47'3 E


Rys.113

Uwagi:
Ten sposób obliczania PO ma tylko zastosowanie rano (przed kulminacją), a to dlatego, że Alp z kulminacji jest bardzo dokładna. Gdybyśmy zrobili odwrotnie to mijałoby się z celem, bo przesunięta Alp z kulminacji (równoleżnik) nie gwarantuje nam już takiej dokładności - ponieważ Alp cztery godziny po kulminacji nie byłaby już tak dokładna jak w momencie kulminacji.

Przy pomiarach wysokości słońca nie stosuje się znaków (słońce zawsze jest nad horyzontem, więc kąt ma znak plus (+). Ale dodając zamiast znaków litery mówiące nam o kierunku (azymucie, w którym widzimy słońce), dodajemy jednocześnie znaki z tym, że dodawanie liter bardzo ułatwia nam działanie arytmetyczne. Nie musimy w ogóle myśleć "a jaki tutaj będzie znak", po prostu "wychodzi" nam to automatycznie, o czym mogliśmy się przekonać.